Trang thông tin cục công tác phía nam
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

TÂY NINH SAU 01 NĂM THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

23/05/2017

Luật hộ tịch được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, ngày 15/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau 01 năm triển khai thi hành, công tác hộ tịch của tỉnh Tây Ninh đã đạt được kết quả như sau:

Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm

Luật Hòa giải ở cơ sở sau 03 năm đi vào cuộc sống

03/05/2017

Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Sau 03 năm triển khai thực hiện, công tác hòa giải ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải các cấp dần đi vào nề nếp và hoạt động hòa giải ngày càng hiệu quả. Từ đó, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn, thư khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phản ánh kiến nghị ở địa phương

Phản ánh, kiến nghị của một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác tư pháp

10/01/2017

​Khu vực phía Nam với 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là địa bàn có hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự sôi động nhất cả nước. Dứoi đây là trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo kiến nghị của 10 địa phương trong Khu vực.