Trang thông tin cục công tác phía nam
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm

Tình hình công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp ở địa phương trong Khu vực phía Nam

19/09/2017

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp ngày càng được bổ sung, cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương cũng được kiện toàn để đáp ứng với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để góp phần điều chỉnh kịp thời và xây dựng hệ thống các cơ quan trong ngành tư pháp đồng bộ, thống nhất, hoạt động chất lượng, hiệu quả, tạo cơ sở cho hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương, Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV đã được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015 (Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV) đến nay.

Phản ánh kiến nghị ở địa phương

Phản ánh, kiến nghị của một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác tư pháp

10/01/2017

​Khu vực phía Nam với 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là địa bàn có hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự sôi động nhất cả nước. Dứoi đây là trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo kiến nghị của 10 địa phương trong Khu vực.