Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *
Có tổng số 203 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
1610/QĐ-BTP 05/10/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
1412/QĐ-BTP 07/09/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
1163/QĐ-BTP 24/07/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
841/QĐ-BTP 14/06/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48 -NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
705/QĐ-BTP 22/05/2017 Bộ Tư pháp Về việc mở lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy chữa cháy
552/QĐ-BTP 18/04/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch xây dựng, mở rộng và áp dụng Hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2017 -2018
506/QĐ-BTP 10/04/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017
493/QĐ-BTP 05/04/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Tư pháp
469/QĐ-BTP 03/04/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2016-2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18 t
462/QĐ-BTP 31/03/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 20
463/QĐ-BTP 31/03/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
428/QĐ-BTP 30/03/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2017
333/QĐ-BTP 20/03/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp
723/CTr-VSTBPN 09/03/2017 Bộ Tư pháp Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp
252/QĐ-BTP 28/02/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
216/QĐ-BTP 17/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Công tác phía nam
159/QĐ-BTP 08/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
56/QĐ-BTP 13/01/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Văn phòng Bộ
01/CT-BTP 10/01/2017 Bộ Tư pháp Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
28/QĐ-BTP 10/01/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017