Chương trình bồi dưỡng
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Chương trình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh theo chuyên đề

01/01/0001

Nhận diện và phòng tránh các rủi ro trong hợp đồng tín dụng và các phương thức xử lý rủi ro để phòng tránh nợ xấu từ hợp đồng tín dụng và Quy định của pháp luật và kỹ năng trong ký kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm