Công tác Lý lịch tư pháp tại khu vực phía Nam
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Lý lịch tư pháp

Công tác Lý lịch tư pháp tại khu vực phía Nam

Luật lý lịch tư pháp được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2009, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2010 đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Đây là một đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền của công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Luật Lý lịch tư pháp đặt ra những nhiệm vụ mới, phức tạp và khó khăn trong quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; hình thành cơ chế cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp.

Để hướng dẫn thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp, ngày 23/11/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2010/NĐ-CP và ngày 10/5/2012, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (Thông tư 04/2012).

Trên cơ sở đó, các Sở Tư pháp địa phương đã triển khai, thực hiện nghiêm túc những quy định của Luật Lý lịch Tư pháp như chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức gặp gỡ, liên hệ, trao đổi về những nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch với các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp để bảo đảm sự phối hợp kịp thời, hiệu quả; chủ động, phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc đề nghị cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01/7/ 2010 để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Một số địa phương đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp trước khi Thông tư 04/2012 có hiệu lực, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát và có sự sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo đảm tính thống nhất với những quy định của Thông tư 04/2012. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh không ban hành Quy chế phối hợp mà Sở Tư pháp đã chủ động làm việc với các ngành liên quan trong việc thống nhất trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, đăc biệt là sự hợp tác rất chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và ngành Toà án. Công tác phối hợp với Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự và Công an để tiến hành rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp giữa cơ quan cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cũng đã được triển khai thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm cho số lượng thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Khu vực phía Nam đã cấp 222.203 Phiếu Lý lịch Tư pháp của cá nhân (công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú tại địa phương) với 366.764 thông tin lý lịch tư pháp. Qua rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp, cơ quan cung cấp thông tin đã kịp thời cung cấp bổ sung số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn thiếu và điều chỉnh hoặc đề nghị cơ quan nhận được thông tin điều chỉnh trong trường hợp thông tin do có sự sai sót. Đồng thời, thông qua rà soát số lượng thông tin đã cung cấp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cũng đã kịp thời chấn chỉnh hoạt động cập nhật thông tin lý lịch tư pháp, qua đó góp phần bảo đảm chất lượng của hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Việc rà soát số lượng thông tin lý lịch tư pháp đã cung cấp được một số Sở Tư pháp quan tâm thực hiện như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre.