Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện biên chế, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Tư pháp cấp xã trong Khu vực phía Nam

08/08/2018

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp ngày càng được bổ sung, cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương cũng được kiện toàn để đáp ứng với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện biên chế, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp (STP), Phòng Tư pháp (PTP) và Tư pháp cấp xã đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Một số bất cập về công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch

26/06/2018

Trao đổi một số bất cập về công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP).

Những bất cập trong thống kê Thi hành án dân sự hiện nay. Đề xuất, góp ý sửa đổi (Dự thảo) Thông tư hướng dẫn chế độ thống kê Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính.

24/05/2018

Thi hành án dân sự (THADS) là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm khôi phục và bảo vệ các quan hệ xã hội bị xâm hại. Do đó, thi hành dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay trên thực tế có một ý nghĩa đặc biệt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tính pháp chế của pháp luật. Trong nhiều năm qua, nhất là kể từ khi Luật THADSD có hiệu lực thi hành đến nay, Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp đã quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật, cũng như hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác THADS. Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biện pháp điều hành, việc giao chỉ tiêu THADS hàng năm cho các cơ quan THADS được thực hiện là giải pháp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng, đặc biệt tình trạng tồn đọng về việc đã được tiết chế, không tăng mạnh, thậm chí có thời điểm đã giảm. Tuy nhiên, trước những yêu cầu thực tiễn của công tác THADS trong những năm qua, chế độ thống kê THADS hiện nay đã bộ lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Qua buổi Hội nghị “Lấy ý kiến (Dự thảo) Thông tư hướng dẫn chế độ thống kê Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính” do Cục Công tác phía Nam (CTPN) phối hợp cùng Tổng cục THADS tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại biểu các Cục THADS địa phương khu vực phía Nam đã góp ý để xây dựng Thông tư mới quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS (thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015) cho phù hợp hơn với thực tiễn công tác THADS hiện nay. Các ý kiến góp ý tập trung một số nội dung chính như sau: