Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Tình hình công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp ở địa phương trong Khu vực phía Nam

19/09/2017

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp ngày càng được bổ sung, cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương cũng được kiện toàn để đáp ứng với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để góp phần điều chỉnh kịp thời và xây dựng hệ thống các cơ quan trong ngành tư pháp đồng bộ, thống nhất, hoạt động chất lượng, hiệu quả, tạo cơ sở cho hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương, Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV đã được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015 (Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV) đến nay.

Tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính tại phía Nam

14/09/2017

Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành năm 2012 đánh dấu bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói riêng, đồng thời khẳng định sự phát triển về cơ chế pháp lý trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Luật Hòa giải ở cơ sở sau 03 năm đi vào cuộc sống

03/05/2017

Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Sau 03 năm triển khai thực hiện, công tác hòa giải ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải các cấp dần đi vào nề nếp và hoạt động hòa giải ngày càng hiệu quả. Từ đó, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn, thư khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Sự cần thiết tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các nhiệm vụ giải pháp của "Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" giai đoạn 2

28/04/2017

Ngày 21/4/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam, tổ chức Tọa đàm về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp giai đến năm 2022”. Tham dự có đại diện Phân viện của Viện pháp y quốc gia, Viện khoa học hình sự, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên hòa, Trung tâm pháp y tâm thần các Khu vực, các Sở Tư pháp trong Khu vực phía Nam; Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án TP.HCM và một số Trung tâm pháp y và Phòng Kỹ thuật hình sự các tỉnh, thành phố.

Nhìn lại hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

04/04/2017

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều phối, tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, đoàn thể; là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội. PBGDPL là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Nói cách khác, quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống được bắt đầu bằng hoạt động PBGDPL và người làm nhiệm vụ chuyển tải pháp luật đi vào cuộc sống chính những báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật. Do vậy, nhân tố con người là quan trọng nhất, nó quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.