Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Tình hình kiểm tra văn bản năm 2017 tại Khu vực phía Nam

30/03/2018

Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, bên cạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật cũng góp phần đặc biệt quan trọng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản sai phạm, tạo hành lang pháp lý an toàn, quản lý hiệu quả nền kinh tế- xã hội.

Một số quy định chưa phù hợp liên quan đến chức danh Chánh Văn phòng trong cơ quan thi hành án dân sự

06/02/2018

Công tác văn phòng là công tác quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức (đơn vị). Các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì khâu đầu tiên là phải tổ chức tốt công tác văn phòng bởi Văn phòng là bộ phận giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo cơ quan, là nơi tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin phục vụ việc ra các quyết định quản lý điều hành của lãnh đạo. Vì vậy, nếu Văn phòng được sắp xếp và làm việc khoa học, trật tự, nền nếp thì việc quản lý và điều hành công việc của đơn vị sẽ thông suốt, chất lượng, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Hệ thống tổ chức trong các cơ quan thi hành án dân sự cũng không là trường hợp ngoại lệ.