Một số nội dung về Nuôi con nuôi
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nuôi con nuôi

Một số nội dung về Nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi là hiện tượng xã hội xảy ra ở các quốc gia và đều được pháp luật các nước điều chỉnh. Ở nước ta, nuôi con nuôi là một vấn đề mang tính nhân đạo, được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc. Nuôi con nuôi được hiểu là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi một cách lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Luật nuôi con nuôi 2010 được xây dựng nhằm điều chỉnh thống nhất, đồng bộ các vấn đề về nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, vốn là những vấn đề lâu nay được quy định gần như riêng biệt trong hai hệ thống văn bản pháp luật khác nhau, với quan điểm xuyên suốt là tăng cường việc nuôi con nuôi trong nước đối với trẻ em; việc cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài chỉ là giải pháp cuối cùng. Từ đó có thể thấy Luật Nuôi con nuôi có đặc thù so với các luật khác là đưa ra các quy tắc bắt buộc nhưng đồng thời vẫn dựa trên sự thỏa thuận, các mối quan hệ tình cảm, đạo đức. Sự phân định rõ trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về nuôi con nuôi; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý về nuôi con nuôi ở địa phương cũng được thể hiện đầy đủ trong Luật qua những quy định về giải quyết vấn đề nuôi con nuôi thực tế và việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài từ đó bảo đảm kế thừa các quy định hiện hành về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi cũng như phù hợp với việc thực hiện quy định của Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế mà VN là một thành viên.
File đính kèm