Phản ánh, kiến nghị của địa phương trong khu vực phía Nam về công tác tư pháp và thi hành án dân sự
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Phản ánh kiến nghị ở địa phương

Phản ánh, kiến nghị của địa phương trong khu vực phía Nam về công tác tư pháp và thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-CCTPN ngày 24/7/2014 của Cục CTPN làm việc về công tác tư pháp và Thi hành án dân sự (THADS) địa phương, từ ngày 18/8/2014 đến ngày 20/8/2014, Cục CTPN đã tổ chức đoàn công tác tại tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh do ông Lê Tiến Châu - Cục trưởng, Trưởng đoàn và đoàn công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương do ông Hoàng Kim Chiến - Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn. Sau buổi làm việc tại các địa phương, Cục Công tác phía Nam đã tổng hợp một số kiến nghị của địa phương, trên cơ sở đó sẽ đưa ra những đề xuất với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

I. CÔNG TÁC TƯ PHÁP

1. Công tác VBQPPL

- Đề nghị bỏ quy định cấp xã có quyền ban hành văn bản QPPL trong dự thảo Luật ban hành các VBQPPL (sửa đổi).

- Bộ Tư pháp (BTP) cần khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc xây dựng và ban hành các VBQPPL sửa đổi, bổ sung, hợp nhất và các văn bản hướng dẫn do Bộ chủ trì soạn thảo.

- BTP cần kéo thời gian góp ý các văn bản QPPL đảm bảo cho tư pháp địa phương nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản này.

- BTP sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường quy định về biện pháp giáo dục tại địa phương.

2. Công tác KSTTHC: Đề nghị BTP chuyển cho STP kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ do địa phương trình để thống nhất đầu mối trả kết quả cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

3. Công tác Hành chính tư pháp

a) Công tác hộ tịch

- Các biểu mẫu hộ tịch phải được giữ ổn định, tránh thay đổi liên tục, phải thể hiện đầy đủ thông tin liên quan đến nhân thân của mỗi cá nhân, phù hợp với định dạng thông tin trên các biểu mẫu, giấy tờ do các Bộ, ngành khác ban hành.

- Cần thống nhất quy trình đăng ký lại Giấy khai sinh trong trường hợp những thông tin có liên quan đến người yêu cầu đăng ký không còn được lưu giữ trong sổ bộ hộ tịch.

- Đề nghị có hướng dẫn đối với trường hợp người Việt Nam ở Campuchia về định cư trên địa bàn, không có các giấy tờ về nhân thân và không đủ các tiêu chuẩn để cấp giấy tờ theo Luật Hộ tịch (40-50 trường hợp), hiện nay, con của họ không được đi học, ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ em.

- Đề nghị sớm có phần mềm quản lý hộ tịch chung thống nhất từ cấp xã, huyện, tỉnh để áp dụng trong ngành phục vụ việc tra cứu, xác minh và thống kê được thuận lợi, khoa học. Hiện nay, mỗi địa phương đang áp dụng các phần mềm khác nhau để quản lý thông tin hộ tịch.

- Đề nghị hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

b) Công tác chứng thực

- Cần trích lại phần trăm lệ phí thu đối với yêu cầu chứng thực của người dân nhằm động viên tinh thần làm việc và đảm bảo một phần quyền lợi của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện công tác chứng thực.

- Một số giấy tờ, yêu cầu chứng thực của các Bộ, ngành khác liên quan đến xác nhận tài sản, thủ tục vay vốn ngân hàng không có tính thực tiễn (VD: Yêu cầu của Tổng cục Thuế về việc xác nhận cá nhân chỉ có 01 căn nhà duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam). Do đó, BTP cần phối hợp với các Bộ, ngành khác xem xét lại các thủ tục hành chính do mình ban hành.

c) Công tác LLTP: Đề nghị BTP nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức quản lý LLTP tại STP theo hướng nên thành lập Phòng LLTP đối với các tỉnh, thành phố loại I.

4. Công tác tổ chức, cán bộ: Đề nghị BTP sớm thống nhất với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STP thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và Công tác tư pháp của UBND cấp xã, quy định cụ thể số lượng biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ mới nhằm tháo g khó khăn về biên chế, tổ chức cho địa phương.

5. Công tác khác

- Đề nghị BTP tổ chức tập huấn kỹ năng PBGDPL, hòa giải cơ sở ở địa phương và đối với các lĩnh vực mới được phân công phụ trách như: XLVPHC, KSTTHC, TDTHPL... đặc biệt, đối với công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

- Đề nghị đổi mới công tác xây dựng kế hoạch, triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ đối với địa phương để đảm bảo thời gian cho các cơ quan tư pháp địa phương triển khai thực hiện.

II. CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

- Tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về THADS nhất là các bất cập đã được cơ quan THADS kiến nghị.

- Việc giao chỉ tiêu giảm số việc THA chuyển kỳ sau là khó thực hiện, vì thực tế số việc thụ lý mới mỗi năm đều tăng, hơn nữa số việc chuyển kỳ sau phần lớn là số việc chưa có điều kiện thi hành, số mới thụ lý và số việc có điều kiện thi hành nhưng vì nhiều lý do khách quan chưa thi hành xong, nên chỉ tiêu này không khả thi. Kiến nghị cần xem xét lại nội dung chỉ tiêu này.

-  Xem xét việc quy định phân tích chỉ tiêu về lý do khác trong mục tài sản phải giao chưa xử lý được, theo thống kê hiện nay các vụ việc đang được bán đấu giá không được thì thống kê vào số liệu án dở dang nên tỷ lệ đạt rất thấp, đây là lý do khách quan tài sản kê biên là bất động sản không bán được, mặc dù chấp hành viên đã thực hiện giảm giá nhiều lần. Kiến nghị đưa các vụ việc trên vào thống kê án có lý do như trước đây sẽ phù hợp với thực tế hơn.

- Cần sửa đổi quy định về cách hiểu, phân loại án về cách tính số lượng án tồn, án chuyển kỳ sau.

- Bổ sung thêm biên chế cho hoạt động THADS nhằm đảm bảo công tác này được thực hiện hiệu quả.

- Có chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút cán bộ giỏi đến làm việc, để tạo điều kiện cho công chức không có chức danh, chức vụ trong ngành yên tâm công tác, ban hành chế độ nhằm thực hiện chính sách luân chuyển, điều động trong ngành.

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ công chức THADS, trong đó đề nghị mở thêm các lớp bồi dưỡng Chấp hành viên trung cấp.

- Xem xét lại chế độ nghỉ hưu của chấp hành viên, cho nghỉ hưu ở độ tuổi 55 hoặc xem xét chuyển sang công việc khác mà không phải đi giải quyết án.

- Quan tâm đến việc cấp kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản để nâng cấp, cải tạo sửa chữa trụ sở và xây mới các Kho vật chứng của các Chi cục THADS.