Công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS và công tác Thi hành án hành chính (số liệu 06 tháng đầu năm, tính từ 01/10/2013 đến 31/3/2014)
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Thi hành án hành chính

Công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS và công tác Thi hành án hành chính (số liệu 06 tháng đầu năm, tính từ 01/10/2013 đến 31/3/2014)

  * Công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS: tính đến thời điểm 31/3/2014, số việc có liên quan đến bồi thường Nhà nước trong Khu vực là 14 vụ, với tổng số tiền phải bồi thường là 6.357.199.000 đồng. Trong đó, đã xét bồi thường là 102.527.000 đồng, số tiền chưa xét bồi thường là 6.254.672.000 đồng.

* Công tác Thi hành án hành chính: tổng số việc phải đôn đốc thi hành là 104 việc. Trong đó, đã thi hành xong là 73 việc, số việc thi hành chưa có kết quả là 31 việc.