Tình hình triển khai công tác Thừa phát lại tại các địa phương trong khu vực phía Nam
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Thừa phát lại

Tình hình triển khai công tác Thừa phát lại tại các địa phương trong khu vực phía Nam

Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định:“Từng bước thực hiện việc xã hội hóa và quy định những hình thức, thủ tục để giao cho tổ chức không phải là cơ quan nhà nước thực hiện một số công việc thi hành án”, cụ thể là “nghiên cứu chế định Thừa phát lại: trước mắt có thể tổ chức thí điểm tại một số địa phương, sau vài năm, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá thực tiễn sẽ có bước đi tiếp theo”. Thực hiện chủ trương quan trọng này, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực.

 Ngày 14/11/2008, Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS), trong đó, giao Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (TPL) tại một số địa phương. Ngày 19/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại TP.Hồ Chí Minh” theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Tiếp theo, ngày 24/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tổng kết thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13, ngày 25/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BTP ngày 24/6/2013 chọn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở rộng thực hiện thí điểm TPL gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long. Ngày 18/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và sau đó ban hành các Thông tư hướng dẫn, từng bước kiện toàn các quy định pháp luật về hoạt động TPL, đến nay về thể chế đã tương tương đối hoàn thiện.

Trong Khu vực phía Nam có 06 tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm TPL là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long. Được sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sự quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền, trên cơ sở tham mưu và thực hiện của Sở Tư pháp, đến nay mỗi địa phương mới được chọn thí điểm đã thành lập được từ 02 đến 04 Văn phòng TPL, riêng thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập được 12 Văn phòng và đang hoạt động góp phần giảm tải một phần công việc cho các Cơ quan Tòa án và Cơ quan THADS.