Cục Thi hành án dân sự phải là “chổ dựa” cho Chi cục trực thuộc.
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Cục Thi hành án dân sự phải là “chổ dựa” cho Chi cục trực thuộc.

Đó chính là mong muốn và cũng là yêu cầu đặt ra của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đối với các Cục THADS trong giai đoạn hiện nay nhằm triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung chỉ đạo được nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ ngày 12/4/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017: “Hướng về cơ sở và xây dựng các Chi cục THADS ngày càng vững mạnh”.

Thông qua Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của Cục THADS đối với các Chi cục trực thuộc tại khu vực phía Nam” do Cục Công tác phía Nam (CTPN) phối hợp với Cục THADS tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 12/5/2017 và công tác theo dõi, Cục CTPN nhận thấy, công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu đơn vị (Cục trưởng, Chi cục trưởng) là rất quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu được giao hàng năm cũng như điều hành tổ chức và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, nơi nào Lãnh đạo làm tốt công tác này thì nơi đó Cục THADS sẽ thực sự là “chổ dựa” cho các Chi cục trực thuộc. “Chổ dựa” này phải được thực hiện trên tất cả các phương diện như:
Một là, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác triển khai Kế hoạch công tác năm và các chỉ đạo của cấp trên
Ngay sau khi kết thúc năm công tác, trên cơ sở những kết quả đạt được và tình hình thực tế tại địa phương, dự kiến chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của năm kế tiếp, các Cục THADS phải chủ động xây dựng Kế hoạch chương trình công tác trọng tâm năm của đơn vị căn cứ trên Kế hoạch, chương trình trọng tâm của Bộ, Tổng cục THADS và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, chương trình công tác của UBND tỉnh. Khi được phê duyệt Kế hoạch, Cục và các Chi cục kịp thời triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Việc quán triệt phải đi vào từng chỉ tiêu cụ thể đối với từng đơn vị, Chấp hành viên. Song song đó, các Cục cũng phải ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm THADS tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS nhằm tìm ra các mô hình, giải pháp đặc thù mang tính đổi mới, sáng tạo để thực hiện trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS tại đơn vị.
Hai là, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao
Ngay từ khi kết thúc năm công tác, các Cục THADS phải tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục THADS trực thuộc, các Chấp hành viên tại Cục trong năm công tác mới nhằm tạo sự chủ động cho các Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án, tránh tình trạng “xả hơi” sau khi kết thúc năm công tác.
Ba là, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng phải thực sự ”đi trước một bước” thông qua những việc làm cụ thể như: (i) Nhanh chóng tìm nguồn để kiện toàn tổ chức tại Cục, Chi cục (nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và Tổng cục để được hỗ trợ) và hỗ trợ cho Chi cục khi cần thiết. (ii) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức có chức danh tư pháp. (iii) Công tác đánh giá cán bộ, công chức phải nghiêm, sát, tránh hình thức nể nang dẫn đến không tạo được động lực phấn đấu cũng như là tấm gương phản chiếu cho các công chức khác soi vào. (iv) Lãnh đạo Cục phải thường xuyên kiểm tra các mảng công việc của Chấp hành viên tại Cục và các Chi cục để đánh giá toàn diện, từ đó có cơ sở bố trí nhân lực cho phù hợp. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những công chức vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ. Lãnh đạo Chi cục. (v) Luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nhiều lĩnh vực (chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị) cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. (vi) Đẩy mạnh công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác một cách quyết liệt, nhất là các vị trí nhạy cảm” như Kế toán trưởng nghiệp vụ và ngân sách phải được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Bên cạnh đó, phải tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác này. Khi thực hiện việc điều động, luân chuyển, Lãnh đạo Cục phải làm công tác tư tưởng để công chức được điều động, bổ nhiệm có thể an tâm công tác và phát huy tác dụng đưa công tác quản lý, chỉ đạo tại các đơn vị ngày càng bài bản, khoa học và hiệu quả.
Bốn là, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ
Trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục đối với các Chi cục phải ngày càng được nâng cao hơn, bám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương thông qua nhiều cách thức khác nhau như: (i) Lãnh đạo các Cục THADS yêu cầu Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ nhất là đối với những vụ án lớn, phức tạp, kéo dài, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành án cho các Chấp hành viên. (ii) Thành lập Hội đồng Chấp hành viên tại Cục để tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục, Chấp hành viên. (iii) Công tác trao đổi nghiệp vụ thông qua các cuộc họp nội bộ từng đơn vị cũng được quan tâm thực hiện tốt. (iv) Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, vướng về thể chế, thủ tục,… Cục phải kịp thời có văn bản báo cáo Tổng cục THADS để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn chung để tháo gỡ cho địa phương. Có như vậy, địa phương mới tạo được sự thống nhất trong áp dụng các quy định của pháp luật về THADS, đồng thời giúp các Chi cục THADS trực thuộc rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục thiếu sót, sai phạm.
 Năm là, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác kiểm tra
Lãnh đạo Cục phải nghiên cứu để tìm phương pháp đổi mới theo hướng kiểm tra theo chuyên đề, sâu, không dàn trải, đảm bảo chất lượng. Trong quá trình kiểm tra, phải áp dụng đúng quy định pháp luật, khách quan, công khai, không gây phiền hà hoặc làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Ngoài ra, Cục THADS phải tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ Cục và các Chi cục, kiểm tra chéo giữa các Chấp hành viên. Trong đó, chú trọng tăng cường việc kiểm tra, đối chiếu thu-chi tiền thi hành án giữa Chấp hành viên với Kế toán nghiệp vụ và việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Kết thúc các Đoàn kiểm tra phải có Kết luận kiểm tra. Các Kết luận kiểm tra phải chỉ rõ các thiếu sót, sai phạm, nguyên nhân và cách thức khắc phục rõ ràng tạo điều kiện để các Chi cục có cơ sở chấn chỉnh. Khi phát hiện sai phạm phải có hướng xử lý nghiêm theo đúng quy định. Đồng thời, Lãnh đạo các Cục cũng phải quan tâm hơn đến công tác phúc tra, triển khai thực hiện các kết luận kiểm tra bằng việc thường xuyên nắm bắt tình hình, trực tiếp xuống Chi cục để chỉ đạo công tác khắc phục sai sót.
Sáu là, sư quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đối với lĩnh vực THADS, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo rất phức tạp và có tính đặc thù riêng. Lãnh đạo Cục THADS phải xác định công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án nên phải ban hành Nội quy tiếp dân trong toàn hệ thống. Bảng Nội quy đặt tại vị trí dễ nhìn để công chức tự chấn chỉnh công tác tiếp dân theo đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo các cơ quan THADS chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp dân, đồng thời quy định hàng tháng Lãnh đạo Cục, Cục trưởng trực tiếp tiếp công dân. Đặc biệt, Cục phải nắm được tình hình khiếu nại, tố cáo tại các Chi cục, Chấp hành viên. Thông qua đó có đánh giá đúng tình hình và đưa ra giải pháp phù hợp.
Bảy là, quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác phối hợp THADS
Công tác THADS là công tác của cả hệ thống chính trị. Việc phối hợp trong THADS có ý nghĩa quan trọng đến công tác THADS của địa phương. Do đó, Lãnh đạo Cục phải nhìn nhận rõ về vấn đề này để chủ động trong việc tranh thủ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương trên mọi phương diện như: (i) Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thi hành án, phải ký kết được Quy chế phối hợp giữa Cục THADS-Công an tỉnh-Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh-Tòa án nhân dân tỉnh trong việc rà soát các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành báo cáo về Tổng cục THADS và định hướng cho việc xử lý. (ii) Phải thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS 02 cấp, đặc biệt quan tâm, chỉ đạo việc phối hợp các cơ quan, tổ chức phối hợp trong các vụ cưỡng chế có huy động lực lượng, các vụ việc khó khăn, phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương. (iii) Lãnh đạo Cục phụ trách địa bàn phải sâu sát, làm tròn trách nhiệm của mình, thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục (trong đó có cả việc xây dựng mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền tại cấp cơ sở, Lãnh đạo Cục không để phó mặc cho Chi cục)./.
                                                                                                        Thùy Dung – Phòng Công tác THADS