Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Công tác phía Nam
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Công tác phía Nam

Chiều ngày 29/12/2017, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tại khu vực phía Nam.

Trong năm 2017, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Cục đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu triển khai công tác. Cục đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm 2017 tiêu biểu là Cục đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam và 02 Tọa đàm được địa phương và Lãnh đạo Bộ đánh giá cao. Qua kết quả theo dõi, nắm tình hình địa phương, Cục CTPN đã kịp thời có báo cáo, kiến nghị đến Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ về nhiều vấn đề có liên quan.
   
   

Trong năm 2018, Cục phấn đấu thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được giao, sắp xếp lại cơ cấu các đơn vị theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP; tăng cường sự kết nối thông tin giữa Cục CTPN với các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp, THADS các địa phương tại Khu vực; thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tổ chức Hội nghị giao ban khu vực phía Nam về công tác tư pháp và thi hành án dân sự khu vực phía Nam và Tọa đàm chuyên môn.
   
   

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 của Cục, Thứ trưởng Lê Tiến Châu đề nghị Cục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: sát sao hơn trong công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, tăng cường theo dõi địa phương để tham mưu sâu hơn hoạt động của ngành, kiện toàn cơ quan thi hành án dân sự địa phương; tham gia công tác nghiên cứu khoa học; nghiên cứu Đề án đổi mới Cục trong đó chú ý tinh gọn bộ máy, thu hút người có kinh nghiệm, năng lực về công tác.
   
   

Cũng trong Hội nghị này, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam đã trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan Thu – Trưởng phòng Công tác Tư pháp khác.
   
La Giang