Cục Công tác phía Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Cục Công tác phía Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan và toàn diện việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của cơ quan, ngày 29/12/2017, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 với sự tham gia của tập thể công chức, viên chức, người lao động Cơ quan.

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan và toàn diện việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của cơ quan, ngày 29/12/2017, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 với sự tham gia của tập thể công chức, viên chức, người lao động Cơ quan.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cơ quan, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày các báo cáo liên quan đến triển khai các nhiệm vụ công tác, tổng kết thi đua - khen thưởng, công khai tài chính và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Công chức, viên chức, người lao động đã thảo luận công khai, sôi nổi về nhiều chủ đề khác nhau trong đó tập trung vào các giải pháp để nâng cáo chất lượng công tác chuyên môn và kinh phí đảm bảo thực hiện; xây dựng tiêu chí để đánh giá thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động qua đó bình xét danh hiệu thi đua một cách khách quan; cần quan tâm hơn đến việc thực hiện văn hóa công sở và tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch đẹp và việc đánh giá sáng kiến cần có sự công tâm, khoa học hơn. Qua lắng nghe, tiếp thu, Cục trưởng phản hồi, giải trình chi tiết đối với từng kiến nghị, thắc mắc, tạo sự đồng thuận giữa công chức, viên chức, người lao động với Lãnh đạo Cơ quan đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đóng góp chung cho sự phát triển của Cục Công tác phía Nam trong năm tới.
Với tinh thần làm việc tích cực, dân chủ, tập thể công chức, viên chức, người lao động đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị, tạo định hướng quan trọng đối với quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và đời sống tinh thần, vật chất của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong năm 2018.
   
   

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam đã trao các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong Cơ quan (trong đó: 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 05 tập thể và 21 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và Giấy khen đối với một số cá nhân đã tích cực tham gia và đạt kết quả cao trong các hoạt động phong trào trong năm 2017.
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 03 thanh viên với sự nhất trí cao.
Năm 2018, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Công tác phía Nam sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.
Phuong Thanh